Terms and Conditions

Neem alstublieft even de tijd om de onderstaande Algemene Gebruiksvoorwaarden (AG) voor de website en de Algemene Voorwaarden (AV) van Renviden door te nemen. Ze bevatten belangrijke informatie die voor u geldt als gebruiker van onze website en als koper van onze producten, en zijn van toepassing op elk product dat via onze website wordt gekocht en gebruikt. Deze website en alle daarmee samenhangende diensten zijn uitdrukkelijk onderhevig aan de acceptatie van deze AV. Door onze website te gebruiken, producten te kopen of een van onze diensten te gebruiken, accepteert u deze AV, inclusief toekomstige wijzigingen die door publicatie op onze website of op andere wijze bekend worden gemaakt. Renviden biedt deze website en zijn producten en diensten uitsluitend aan onder de voorwaarde dat u deze AV accepteert. Wanneer u niet akkoord gaat met deze AV, bent u niet gerechtigd van onze website of diensten gebruik te maken of producten van ons te kopen. Onduidelijkheden in de interpretatie van deze AV mogen niet tegen Renviden worden gebruikt.

 

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op het gebruik van de website van Renviden (renviden.com, inclusief de bijbehorende subdomeinen; ‘website’), op alle offertes en geleverde producten en diensten van Renviden en op alle overige overeenkomsten die met of in opdracht van Renviden zijn gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Door de website te gebruiken of via deze website producten te bestellen of gebruik te maken van diensten verklaart de klant (‘klant’ of ‘u’) zich ten opzichte van Renviden akkoord met de onderhavige AV, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

3. Alle op de website van Renviden gepubliceerde content (inclusief logo’s, merken, auteursrechten etc.) is intellectueel eigendom van Renviden en mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Renviden niet worden verspreid, veranderd of anderszins worden gebruikt.

4. Door gebruik van de website en acceptatie van deze AV verklaart u dat u meerderjarig bent in het land waarin u zich bevindt en dat het kopen en gebruikmaken van onze producten of diensten wettelijk is toegestaan in uw woonplaats of op hun plaats van bestemming. De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat dit wordt gewaarborgd, en Renviden wijst in dit verband elke aansprakelijkheid van de hand.

5. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan of producten of diensten te leveren.

 

Algemene informatie en aangeboden producten en diensten

1. Alle informatie op de website of in andere schriftelijke media van Renviden is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Renviden kan echter niet garanderen dat alle informatie correct, volledig en/of actueel is. Renviden behoudt zich het recht voor alle informatie op de website of in andere schriftelijke media zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is deze wijzigingen bij te houden.

2. Alle door Renviden op de website of elders verstrekte informatie over onze producten en diensten is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als medische kennis of advies. Elk door de klant genomen besluit over het gebruik van onze producten en diensten dat berust op informatie die door Renviden is verstrekt, wordt in eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico genomen.

3. Renviden behoudt zich het recht voor het assortiment van producten en diensten op elk willekeurig moment en zonder aansprakelijkheid jegens de klant of derden te wijzigen en producten en diensten uit het assortiment te verwijderen.

4. Renviden kan op de website nu en dan speciale aanbiedingen doen die verband houden met haar producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor dergelijke aanbiedingen te allen tijde naar eigen goedvinden te veranderen, te beperken of volledig te beëindigen.

5. Wij behouden ons tevens het recht voor, maar zijn niet verplicht, om naar eigen goedvinden en zonder opgaaf van redenen de verkoop van producten of de levering van diensten aan specifieke klanten, derden of naar bepaalde landen of regionale rechtsgebieden, op elk willekeurig moment te beperken of volledig te beëindigen.

6. Wij kunnen niet garanderen dat onze website en onze diensten onafgebroken en foutloos kunnen worden aangeboden. Bij uitval of storingen zal Renviden contact opnemen met de klant om een geschikte oplossing te vinden.

 

Registratie, gebruikersaccount en persoonlijke gegevens

1. Om via de website een bestelling te plaatsen moet de klant eerst op de registratiepagina een account aanmaken. Tijdens het registratieproces wordt de klant verzocht een geschikte gebruikersnaam en een geschikt wachtwoord te kiezen. Gebruikersnaam en wachtwoord dienen door de klant strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Renviden is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens en gaat er vanuit dat de persoon die onze website gebruikt de geregistreerde klant is.

2. Renviden of haar medewerkers zullen u nooit naar uw wachtwoord vragen. Als u vermoedt dat uw inloggegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen, moet u uw inloggegevens onmiddellijk veranderen.

3. Als klant bent u verplicht ervoor te zorgen dat alle accountinformatie correct en actueel is. Renviden is niet aansprakelijk voor vertragingen of extra kosten die het gevolg zijn van onjuiste of onnauwkeurige informatie van de klant.

4. Alle persoonlijke gegevens van de klant worden door Renviden verwerkt en beschermd zoals in onze privacyverklaring wordt beschreven. De privacyverklaring vormt een integraal bestanddeel van deze AV. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

 

Totstandkoming van de overeenkomst op de website

1. Het aanbieden van producten op de website mag niet worden opgevat als een verzoek van Renviden tot afsluiting van een koopovereenkomst. Aangezien producten mogelijk niet meer op voorraad zijn, kan de klant door zijn bestelling niet direct een koopovereenkomst afsluiten.

2. Met het plaatsen van uw bestelling wordt deze bindend en bent u tijdens 7 werkdagen aan uw bestelling gebonden. Een eventuele bevestiging van uw geplaatste bestelling door Renviden betekent nog niet dat er een overeenkomst is gesloten.

3. Hoewel we ons ervoor inspannen dat alle informatie en gegevens op onze website of in andere schriftelijke media correct zijn, kunnen typefouten of weglatingen voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze naar eigen goeddunken te corrigeren, en bestellingen die hierdoor worden of zouden kunnen worden beïnvloed, aan te passen of te annuleren.

4. Een overeenkomst tussen u en Renviden komt tot stand zodra de bestelde producten naar u worden verzonden. Renviden behoudt zich het recht voor om het aangaan van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen volledig of gedeeltelijk te weigeren.

5. Wanneer een bestelling van de klant wordt geschrapt, beperkt of uitgesteld, zal Renviden ter verduidelijking van de situatie alle redelijke maatregelen treffen om met de klant in contact te komen.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle op de website en in andere schriftelijke media door Renviden vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Alle in de prijs begrepen kosten worden uitdrukkelijk vermeld. Eventuele meerkosten worden apart vermeld en komen voor rekening van de klant.

2. De producten worden verzonden door Renviden, gevestigd in Papendrecht. De klant is aansprakelijk voor alle verschuldigde douane- en invoerrechten. Renviden heeft geen invloed op dergelijke meerkosten en kan hierover ook geen informatie geven. Neem voor meer informatie contact op met de douaneautoriteiten op de plaats van bestemming.

3. De koopprijs dient door de klant vooraf te worden betaald en is verschuldigd op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. De producten worden niet aan de klant geleverd voordat de volledige koopprijs is ontvangen. Bij betalingsachterstand kan Renviden de overeenkomst opzeggen zonder een nadere termijn te stellen.

4. De door ons geaccepteerde betalingsmethoden worden op de website vermeld. Wij behouden ons het recht voor hierin op elk willekeurig moment naar eigen goedvinden veranderingen aan te brengen.

 

Levering

1. Mits de producten volledig beschikbaar zijn, worden deze in de regel na ontvangst van de betaling binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd op het door u bij de bestelling opgegeven afleveradres. Bij levering naar bepaalde landen kunnen zich langere leveringstermijnen voordoen; raadpleeg onze website voor meer informatie. Alle leveringstermijnen zijn niet-bindend, en niet-nakoming ervan geeft u niet het recht de overeenkomst op te zeggen.

2. Wanneer Renviden niet op tijd levert, kunt u de overeenkomst pas opzeggen nadat u ons eerst een nadere termijn van ten minste 20 werkdagen hebt verleend waarin we alsnog aan onze verplichting kunnen voldoen. Bij opzegging van de overeenkomst betaalt Renviden maximaal de koopprijs terug. Elke verdergaande aansprakelijkheid voor schade wegens vertraagde of niet-nagekomen leveringen is uitgesloten.

3. De klant dient levering in delen te accepteren wanneer bijvoorbeeld een deel van de bestelde producten niet meer beschikbaar is of pas met vertraging kan worden geleverd.

4. Plaats van uitvoering is de plaats waar de producten door Renviden worden overgedragen aan de Nederlandse post (of een andere transportonderneming). Voordeel en risico gaan met de verzending van de producten op de koper over. Renviden is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten tijdens transport.

 

Garantie en recht van retour

1. Renviden is aansprakelijk voor gebreken van de gekochte producten overeenkomstig de bepalingen van het Nederlandse verbintenissenrecht. De klant dient de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen 7 dagen schriftelijk aan Renviden te melden, anders worden de producten geacht te zijn goedgekeurd. Ook verborgen gebreken moeten binnen 7 dagen na ontdekking ervan schriftelijk aan Renviden worden gemeld.

2. Alle producten van Renviden zijn gebaseerd op natuurproducten en zijn onderhevig aan natuurlijke variaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen (in kleur, geur, smaak etc.).

3. Alle producten worden geleverd zoals ze zijn. Afwijkende afbeeldingen, informatie over of beschrijvingen van producten op de website of in andere schriftelijke media van Renviden gelden niet als garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen.

4. Producten met gebreken dienen voor onderzoek te worden geretourneerd aan Renviden, Burgemeester Keijzerweg 10, 3352 AR, Papendrecht. Renviden heeft het recht hetzij vervangende producten te leveren of de koopprijs terug te betalen. In geval van terugbetaling van de koopprijs worden geen invoerrechten vergoed. Renviden is niet aansprakelijk voor schade die de klant als gevolg van gebrekkige producten heeft geleden. Voor aanspraken op schadevergoeding geldt de verjaringstermijn van twee jaar.

5. Als u niet tevreden bent over uw bestelling, heeft u het recht de producten binnen 30 dagen na ontvangst aan Renviden te retourneren. Neem hiervoor tijdig contact op met onze klantenservice. De producten dienen zo mogelijk verzegeld, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Zodra wij de producten terug hebben ontvangen en de voorwaarden voor retourzending zijn vervuld, krijgt u de koopprijs terugbetaald; de retourneringskosten worden niet vergoed.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Voor zover wettelijk mogelijk wordt elke aansprakelijkheid van Renviden of een aan Renviden gelieerde onderneming uitgesloten voor schade of andere negatieve gevolgen die voor de klant resulteren uit of in verband met de gesloten koopovereenkomst of de levering of het gebruik van producten en diensten van Renviden.

2. De klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van de door Renviden geleverde producten en diensten voor eigen risico gebeurt.

 

Klantenservice

In geval van vragen, opmerkingen of klachten over onze producten en diensten kunt u per telefoon of e-mail contact opnemen met onze klantenservice (contactinformatie op de website). Renviden zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen.

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden (AV)

Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te veranderen of aan te vullen. De AV worden in de meest recente versie op onze website gepubliceerd of op een andere wijze bekendgemaakt.

 

Slotbepalingen

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige bepalingen worden vervangen door een rechtsgeldige regeling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert.

2. Op de overeenkomst tussen Renviden en de klant alsmede op deze AV is uitsluitend materieel Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van zijn conflictenrechtelijke bepalingen. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Renviden en de klant of deze AV (incl. de rechtsgeldige overname daarvan) worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Renviden.

 

Contact

De website wordt beheerd door Renviden, Burgemeester Keijzerweg 10, 3352 AR Papendrecht. Bij vragen over de (content van de) website kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@renviden.nl.

  • Engels
  • Nederlands

Distributeur worden